Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) LIFE HOUSE j.d.o.o.
(u daljnjem tekstu: LIFE HOUSE nekretnine) donose:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA
OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između LIFE HOUSE j.d.o.o., agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na posrednikovoj internetskoj stranici ili na koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve Nalogodavce koji su ugovor s Posrednikom sklopili nakon toga dana.
Na ugovore sklopljene prije objave ovih Općih uvjeta, isti će se primjenjivati istekom roka od 30 dana od njihove objave na internetskim stranicama Posrednika, pod uvjetom da Nalogodavac u tom roku pisanim putem ne obavijesti Posrednika da raskida Ugovor.
Posrednik će uz ove Opće uvjeti donijeti i objaviti na internetskim stranicama Cjenik pojedinih usluga i radnji (dalje u tekstu: Cjenik) koji stupa na snagu i primjenjuje se na jednak način kao i Opći uvjeti.
Sklapanjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Uvjeta i Cjenika te da ih prihvaća u cijelosti.
Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je suglasan s mogućnošću izmjene Općih uvjeta i Cjenika od strane Posrednika koji će se primjenjivati protekom roka od 30 dana od njihove objave na internetskim stranicama Posrednika, pod uvjetom da Nalogodavac u tom roku pisanim putem ne obavijesti Posrednika da raskida Ugovor.
Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Uvjetima bit će valjani samo ako ih je Posrednik prihvatio u pisanom obliku.

I. Uvodne odredbe
Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje: OUP) sadrže odredbe osobito o sljedećem:
• obavljanje posredovanja Posrednika u prometu nekretnina,
• vrstama ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, njihovom sklapanju, ispunjenju i prestanku
• pravima i obvezama Posrednika i Nalogodavaca,
• posredničkoj naknadi.

Pojedini izrazi u smislu ovih OUP imaju slijedeća značenja:
1. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet određene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
2. Posrednik je je trgovačko društvo (LIFE HOUSE j.d.o.o.) za usluge i trgovinu, koje obavlja djelatnost: Agencija za promet nekretninama, odnosno posrednik je u prometu nekretninama
3. Nalogodavac je fizička ili pravna, domaća ili strana osoba koja s Posrednikom sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
4. Treća osoba je osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
5. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

II. Ponuda i podaci o predmetu posredovanja
Ponuda nekretnina Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.
Nalogodavac je dužan Posredniku dati potpune i točne podatke te valjane i istinite isprave koje se odnose na kakvoću, legalnost, vlasništvo i druga stvarna prava vezana za predmet posredovanja te snosi punu odgovornost za istinitost i točnost svih podataka o predmetu posredovanja, kao i osobnih podataka danih Posredniku vezanih uz pravni posao za koji Posrednik posreduje.
Nalogodavac prima na znanje i prihvaća da svu odgovornost koja bi proizlazila ili bila posljedica povrede odredbi iz prethodnog stavka snosi isključivo Nalogodavac kao prodavatelj, zakupodavac ili najmodavac.
Nalogodavac prima na znanje da postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje, te da za takve slučajeve Posrednik ne snosi bilo kakvu odgovornost.
Ponude i obavijesti Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pisano odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelj ponude Posrednika već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je Posrednika bez odgode, a najkasnije u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom, u protivnom obvezan je u cijelosti ispuniti ugovorne obveze prema Posredniku.

III. Ugovor o posredovanju
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.
Sastavni dio Ugovora čine ovi Opći uvjeti poslovanja i važeći Cjenik usluga.
Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, Ugovor je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora.
Ugovor se automatski produljuje za jednak rok trajanja na koji je bio sklopljen ukoliko niti jedna ugovorna strana 30 dana prije isteka roka ne obavijesti drugu ugovornu stranu da ne namjerava produljiti Ugovor.
Ugovor se može sporazumom stranaka više puta produžiti na sporazumom utvrđeni rok.
U Ugovoru se navode podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi, rok i uvjete isplate posredničke naknade, te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
Ugovor može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje.

IV. Isključivo posredovanje
Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivom posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, odnosno sam ili na drugi način, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u iznosu kao da je Posrednik posredovao ili stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao, a što će se prilikom sklapanja Ugovora o isključivom posredovanju ugovoriti.

V. Prestanak ugovora o posredovanju
Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen Ugovorom, otkazni rok iznosi 30 dana od primitka otkaza.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog ugovora o posredovanju, Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.
Odredbe ovoga Članka odnose se i na prestanak Ugovora o isključivome posredovanju.

VI. Obveze posrednika
Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
Posrednik će prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u svojim prostorijama ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
 
1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, zasebno iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,
10. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).

Nakon sklopljenog ugovora o kupoprodaji, Posrednik se obvezuje za Nalogodavca - kupca nekretnine, izvršiti i sljedeće:
1. u suradnji s pružateljem usluga pravne pomoći izvršiti prijenos vlasništva u zemljišnim knjigama;
2. kod trgovačkih društava pružatelja komunalnih usluga izvršiti registraciju Nalogodavca kao novog korisnika usluga.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
• neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
• organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
• Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili adresu treće osobe ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.

VII. Obveze nalogodavca
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Posredniku na uvid i kopiranje lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,
2. dati Posredniku na uvid i kopiranje isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. dati Posredniku pisanu suglasnost drugoga bračnog, odnosno izvanbračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika, sukladno Obiteljskom zakonu NN 103/15, 98/19,
4. dati Posredniku na uvid energetski certifikat, odnosno isti izraditi u slučaju da se prodaje nekretnina za koju je potreban sukladno Zakonu o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19,
5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
6. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
7. nakon sklapanja predugovora i/ili ugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,
8. u slučaju otkaza Ugovora o posredovanju naknaditi Posredniku učinjene troškove sukladno Cjeniku kada je to izričito ugovoreno,
9. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja koji moraju biti zasebno iskazani;
10. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Odredbe prethodnog stavka ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju na sve sklopljene Ugovore o posredovanju.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene Naknade.
Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

VIII. Rezervacija

Posrednik je temeljem Ugovora o posredovanju i zasebnog naloga ovlašten od Nalogodavca ili Treće osobe preuzeti na ugovoreni rok ugovoreni novčani iznos na ime rezervacije kupnje, prodaje, najma ili zakupa nekretnine koja je predmet posredovanja (dalje u tekstu: Rezervacija).
Preuzimanjem Rezervacije za vrijeme ugovorenog roka Rezervacije nekretnina koja je predmet posredovanja više nije dostupna za razgledavanje Trećim osobama niti se nudi kao dio ponude Posrednika.
Ukoliko unutar roka Rezervacije ne bude sklopljen posredovani pravni posao, nekretnina protekom roka postaje ponovno dostupna za razgledavanje Trećim osobama te dijelom ponude Posrednika.
Posrednik će s isplatom primljenog novčanog iznosa na ime Rezervacije postupiti u skladu sa zasebnim nalogom za preuzimanje rezervacije pri čemu u slučaju ne sklapanja posredovanog pravnog posla po proteku roka Rezervacije Posredniku pripada ½ primljenog iznosa.

IX. POSREDNIČKA NAKNADA
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.

Ugovorena posrednička naknada obuhvaća: 
•  izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u točki VI. Općih uvjeta osim troškova za radnje koji se zasebno iskazuju;
•  troškove sastavljanja predugovora i ugovora, te javnobilježničke troškove vezane za ovjeru potpisa na ugovoru, izuzev solemnizacije predugovora i ugovora te izrade javnobilježničkog akta.

Ugovorena posrednička naknada ne obuhvaća:
•  rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretnini koja je predmet posredovanja
•  uređivanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnine koja je predmet posredovanja

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točki VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca ili obračuna izvršenih radnji zbog prestanka Ugovora primjenjuje se važeći Cjenik u trenutku izvršenja radnji.

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točki VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji, sve sukladno Cjeniku.
      
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili prvog dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.

U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena isplata kapare i/ili isplata ugovorene kupoprodajne cijene u obrocima, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili prvog obroka ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno na dan isteka roka određenog glavnim ugovorom za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene.

U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena jednokratna isplata ugovorene kupoprodajne cijene, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno na dan isteka roka određenog glavnim ugovorom za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene.

Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.

Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
  o  neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
o  organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
o  Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Nalogodavac je dužan platiti Posredniku ugovornu kaznu u visini od 5% (petposto) od ugovorene kupoprodajne cijene, odnosno u visini  5 (pet) iznosa mjesečnih najamnina/zakupnina koju Nalogodavac ugovori s osobom s kojom je u vezu stupio Posrednikovim djelovanjem i s kojom je osobom nakon uspostavljanja veze samostalno, isključujući i/ili zaobilazeći pri tome Posrednika, sklopio pravni posao za koji je Posrednik posredovao, a Posredniku nije platio ugovorenu naknadu za posredovanje.

Ukoliko je Nalogodavac samostalno ili posredovanjem druge osobe, odnosno bez posredovanja Posrednika, stupio u vezu s osobom s kojom je sklopio kupoprodaju, Nalogodavac nije obvezan isplatiti Posredniku naknadu za posredovanje, osim stvarnih troškova koje je Posrednik imao do tada sukladno Cjeniku te troškova u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na predmet posredovanja, sukladno važećoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, ako je plaćanje stvarnih troškova posebno ugovoreno, a ujedno se obvezuje odmah obavijestiti Posrednika o sklapanju pravnog posla bez posredovanja Posrednika ili o odustanku od kupoprodaje.

Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.

Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku naknaditi svu štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene Naknade.

Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

Ukoliko je to posebno ugovoreno Ugovorom o posredovanju, Nalogodavac je obvezan naknaditi učinjene odnosno stvarne troškove Posredniku u slučaju prestanka Ugovora o posredovanju otkazom i u svakom drugom slučaju.

Ako nije drugačije ugovoreno Ugovorom o posredovanju u slučaju kada Nalogodavac plaća Naknadu u istu su uključeni svi stvarni troškovi nastali posredovanjem Posrednika po sklopljenom Ugovoru.


POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA / KUPCA
(1) Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK, visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6 % kupoprodajne cijene nekretnine. Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Posrednik će naplatiti naknadu od prodavatelja u iznosu od 1 – 4 % od dogovorene kupoprodajne cijene, ali ne manje od 1.000,00 EUR/7.534,50 kn.
(2) Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina Posrednik naplaćuje naknadu od kupca u iznosu od 1 - 3 % od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine, ali ne manje od 1.000,00 EUR/7.534,50 kn.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE NAJMODAVCA / ZAKUPODAVCA I NAJMOPRIMCA / ZAKUPNIKA
Posrednička naknada se plaća prilikom potpisivanja ugovora o najmu/zakupu.
(1) Iznajmljivanje i davanje u zakup - posrednička naknada od najmodavca / zakupodavca iznosi 100% mjesečne najamnine/zakupnine  (za najam ili zakup trajanja od 1 godine ili više)
(2) Unajmljivanje i uzimanje u zakup - posrednička naknada od najmoprimca i zakupnika iznosi 100 % mjesečne najamnine/zakupnine  (za najam ili zakup trajanja od 1 godine ili više)

X. Anonimni Nalogodavac

Kada posrednik obavlja poslove posredovanja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat, Posrednik nema obvezu niti je dužan Trećoj osobi koja bi s Nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet Nalogodavaca sve do sklapanja pravnog posla.

U slučaju iz prethodnog stavka Posrednik i Treća osoba sklopit će Ugovor o tajnosti podataka.

XI. Prijenos poslovnih udjela

Sve odredbe ovih Općih uvjeta na odgovarajući način se primjenjuju na situacije kada posredovanjem Posrednika dođe do kupoprodaje odnosno prijenosa poslovnih udjela pravne osobe Nalogodavaca na Treću osobu ili Nalogodavac stekne poslovne udjele pravne osobe, a koja je pravna osoba vlasnik nekretnine koja je predmetom posredovanja.
U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka posrednička naknada se obračunava u ugovorenom postotku u odnosu na cijenu ili naknadu ugovorenu za kupoprodaju odnosno prijenos poslovnih udjela.

XII. Podnošenje prigovora

Nalogodavac ima pravo podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na kakvoću pružene Usluge te prigovor zbog povrede odredaba ugovora o posredovanju.
Prigovor iz prethodnog stavka ovih Općih uvjeta nalogodavac podnosi isključivo u pisanom obliku na adresu Vrapčanska 2b, Zagreb, ili e-mail: info@lifehouse.hr, po primitku kojeg prigovora se provodi postupak rješavanja prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.
Posrednik će nastojati sve sporove povodom prigovora s nalogodavcima kao potrošačima riješiti mirnim i izvansudskim putem. Posrednik je obvezan dostaviti pisani odgovor Nalogodavcu o utemeljenosti podnesenog prigovora iz prethodnih stavaka ovih Općih uvjeta u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora.

XIII. Završne odredbe

Sve odredbe Općih uvjeta na odgovarajući način se primjenjuju kako na Ugovore o posredovanju pri kupoprodaji nekretnine tako i na Ugovore o posredovanju pri najmu ili zakupu nekretnine.
Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.

Opći uvjeti primjenjuju se od 19.09.2023. godine.


LIFE HOUSE j.d.o.o. – Agencija za poslovanje nekretninama